Skasberget naturresevat i Grue kommune foreslås utvidet med ca. 1.480 dekar, slik at totalarealet for hele reservatet vil bli ca. 4180 dekar. Naturverdiene i utvidelsesområdet er først og fremst knyttet til gammel granskog, død ved, rik bakke og fuktskog. Av rødlistearter er det registrert gubbeskjegg (NT), blanknål (NT), sukkernål (NT), meldråpelav (VU) og grankransmusserong (EN).

Høring

Områdene foreslås fredet som naturreservater, jf. naturmangfoldloven § 37. Alle høringsdokumenter er lagt ut til offentlig ettersyn i de respektive kommunehusene. Her finnes alle høringsdokumenter.

Forslagene til verneforskrifter innebærer i hovedsak at hogst av skogen i områdene, motorferdsel i utmark og nye tekniske inngrep som bygging av nye veier og oppføring av nye bygninger blir forbudt. Jakt, fangst, fiske, beiting, bærsanking, vedlikehold av el-anlegg og stier, sykling og ridning på stier og veier, samt uttransport av storvilt er foreslått tillatt i samsvar med gjeldende lovverk.

Fylkesmannen ber om eventuelle merknader til verneforslagene innen 23. juli 2019.

Kilde: Fylkesmannen i Innlandet