Mandag kveld fikk kommunestyret i Våler kommune, en redegjørelse for status vedrørende regulerings- og oppdyrkingsplanen for Haslemoen. 

- Vi har kommet et godt stykke lengre med tanke på å få på plass både reguleringsplanen og oppdyrkingsplanen. I motsetning til de fleste andre områder som skal dyrkes opp, er det her et krav om det skal reguleres av ulike årsaker, blant annet grunnet mange fornminner og krigsminner. Riksantikvaren ønsker at vi skal ha en plan for hvordan vi særlig skal håndtere krigsminner, og det skal være en del av reguleringen, forteller Asgeir Rustad.

håper på høring i løpet av våren

Reguleringsplanen blir delt i to:

- Vi er stort sett enige om at vi skal dele reguleringsplanen i to. Den første delen av planen med ca 6.500 mål med dyrkningsarealer, håper vi å få ut på høring i løpet av våren, og forhåpentligvis få vedtatt over sommeren, hvis det ikke blir noen innsigelser. Da vil vi være i posisjon til å dele opp jorda og foreta salg til høsten. Den andre delen av reguleringsplanen, som inneholder 1.300 mål med dyrkningsarealer, og andre arealer med blant annet motorsportområdet, og det som blir næringsområder rundt indre leir, der er det både flere spørsmål og muligheter for flere problemer. Det er også noe uenighet politisk, om hvordan vi skal regulere de forskjellige områdene. Denne planen vil vi også prøve å gjøre ferdig fram mot sommeren, men den vil nok ikke bli lagt ut til offentlig ettersyn samtidig med den første. Den kommer sikkert noen måneder etterpå, men vi skal prøve å få den ut til offentlig ettersyn i løpet av året, sier Rustad.

salg eller utleie?

Den fungerende rådmannen tror prosessen skal gå rimelig greit:

- Vi håper jo det da, så vi kan få vedtak på begge planene om ikke altfor lang tid og kan komme videre med oppdyrkingen på hele området. Det siste vedtaket som ble gjort i forhold til salg eller utleie, ble gjort i forbindelse med økonomi- og budsjettplanen rett før jul, hvor målsetningen er at det skal dyrkes opp minimum 7.000 mål. Vedtaket er at omtrent halvparten skal selges og halvparten eventuelt skal leies ut, men samtidig fikk utvalget for næring og miljø, oppgaven med å kvalitetssikre de tallene som ligger til grunn for beslutningen. Denne jobben er ikke ferdig, og etter hvert som man blir sikrere på hva prisene blir i forhold til salg, så vil det kunne påvirke hvor store arealer som selges eller leies ut. Men gjeldende vedtak er altså at halvparten skal selges, og halvparten skal leies ut, forteller Rustad.

skal hogges mye tømmer på haslemoen de neste 4 år

Avskogingen er allerede i gang:

- I forhold til det vedtatte budsjettet, så ligger det inne avskoging av rundt 7.000 mål, og da er det mye tømmer skal ut. Den jobben er allerede i gang, og vi lager en plan der vi avskoger det som er hogstmodent, og holder igjen det som fortsatt "legger på seg" fortsatt. Det vil bli hogget mye tømmer på Haslemoen de neste 4 årene, og det er i tråd med vedtak. Prosessen er godt i gang, selv om de endelige beslutningene ikke er tatt. Men det er lagt opp et løp som er såpass bindende for kommunen, både økonomisk og gjennom vedtak, at vi er rimelig sikre på at det blir gjennomført slik det er blitt fattet vedtak om, sier fungerende rådmann Asgeir Rustad.