Møtene som ble avholdt 18. oktober var delt opp i to, ett for ungdom og ett for voksne. 

- Særlig var møtet med ungdommene nyttig. Det kom 9 ungdommer på Ettertanken. Ettersom dette var det første møtet med barn og unge, informerte jeg om stedsutviklingsprosjektet, litt historikk, hvordan prosjektet er organisert og hvordan vi jobber for å realisere planene, forteller Anita Sæthre Goplen. 

- Dette var svært positivit

Landskapsarkitektene fra Feste NordØst, som har fått oppdrag om å lage en helhetlig plan for Svullrya sentrum og en detaljplan for kirkebakken, parkeringsplassen og området rundt Joker Grue Finnskog, presenterte skisser og fortalte om sitt arbeid, og hva de ønsket innspill på.

- For å få frem ungdommenes idéer jobbet de i grupper og tegnet og forklarte sine forslag på flipover–ark som de senere presenterte i plenum. Feste samlet alle idéene og har tatt dem med som grunnlag for sitt videre arbeid. Ungdommene var svært engasjerte og ville gjerne bidra i utviklingen av Svullrya, både i utforming og som deltagere i lag og foreninger. For at stedsutviklingsprosjektet skal bli vellykket, er det helt avgjørende at ungdom og yngre voksne engasjerer seg i de prosessene som pågår nå, så dette var svært positivt, sier Sæthre Goplen. 

Mange gode innspill

Senere samme dag var det møte for de voksne på Eldrehuset og dit kom det ca. 40 personer.

- Vi har hatt mange åpne møter og fortløpende lagt ut informasjon om framdriften i stedsutviklingsprosjektet, så her var fokus hva som skjer nå av planlegging i Svullrya sentrum. Feste presenterte sine skisser og møtedeltagerne jobbet i grupper med innspill til deres forslag, som etter gruppearbeidet ble presentert i plenum. Mange gode innspill her også! Feste bruker innspillene videre i sitt arbeid, fortsetter hun. 

- Når landskapsarkitektene har jobbet ut et første utkast kommer de tilbake til Svullrya for å presenterer dette, og for å få en ny dialog med de ulike interessentgruppene. Tidsplanen for dette er estimert før jul, sier Sæthre Goplen. 

Kunstprosjekt

Det pågår nå snart aktivitet i alle delprosjektene i stedsutviklingsprosjektet. 

- Ja, i kunstprosjektet (II.7) har vi i samarbeid med Hedmark fylkeskommune søkt Nordisk Kulturfond om oppstartmidler. Planen er å lage et kunstprosjekt som involverer kunstnere fra Norge, Sverige og Finland. Leder for dette prosjektet er Anne Berit Gullikstad, kommunalsjef i Grue kommune, forteller Sæthre Goplen. 

I delprosjekt «Liv og lys i alle hus og næringsbygg» (II.4), som er ledet av Sigbjørn Sæther, leder i enhet for eiendom i Grue kommune, har det vært gjort en stor kartleggingsjobb over bebodde hus og hus som brukes som fritidsbolig.

- Det er stor interesse for leilighet i Svullrya, så dette er en problemstilling det jobbes med. Dessuten står lokaler ledig på det som var Svullrya Oppvekstsenter, som det er planer for å skape nytt liv i. Innenfor dette prosjektet har det også blitt kjøpt to tomter som gir allmennheten tilgang til Svullryatjernet, og hvor planen er å fradele tomteareal for videresalg til bygging av boliger, forklarer hun videre. 

- stort og positivt engasjement

- I sommer har Grue Finnskog Jeger og Fiske forening, som har påtatt seg vedlikeholdsansvar av Kverndammen, restaurert denne, slik at det nå er mulig å gå over dammen og bruke stiene på begge sider. Tiltaket er gjennomført med støtte fra Kulturminnefondet. Det skjer i det hele tatt stadig noe i prosjektet, og vi opplever stort og positivt engasjement i befolkningen på Grue Finnskog, sier en fornøyd Anita Sæthre Goplen i Grue kommune. 

For de som vil følge status i delprosjektene: 

https://grue.kommune.no/images/Revidert_prosjektplan_17.9.2018.pdf