Området er 44,5 daa stort, og det er avgrenset av Solves gate mot nord, Frøyas gate mot øst og Styggdalen mot vest og sør. Her åpnes det for en blanding av boliger og næringslokaler. Vann, avløp og el-forsyning (1 stk trafo) ligger klart for uttak til de ulike byggeområdene.

- Den nærmeste bebyggelsen består av stort sett eneboliger mot sørøst, Flisa Stormarked mot øst, to større næringsbygg mot nord (langs Rv 2) og ett næringsbygg og ett boligområde med konsentrert boligbebyggelse mot vest. Området er tilnærmet helt flatt og framstår som et markert platå ut mot Styggdalen mot øst og en markert skrent mot sør og sør vest. Tomtene er solrike og har fin utsikt mot Glomma og det store dallandskapet mot sør, forteller Otto Langmoen, virksomhetsleder Tekniske tjenester i Åsnes kommune. 

Hovedvegsystemet med adkomst til byggeområdene er allerede er opparbeidet. Veger med fortau og kryssløsninger er opparbeidet med kantstein, asfalt og belysning.

Det er 3 boligtomter og 5 næringstomter som nå er lagt ut for salg. 

Tildelingskriterier er klare.

- Tomteprisen er satt til 500 kroner pr kvadratmeter, men i tillegg kommer dokumentavgift og gebyrer. Det er kun én tomt pr søker. Ved flere søkere på samme tomt, gjennomføres budrunde hvor høyeste bud vinner. Det skal være byggestart senest ett år fra signering av kontrakt. Kjøpere vil bli innkalt til forhåndskonferanse i etterkant av tildelt tomt for nærmere gjennomgang av plan og planbestemmelsene, forklarer Langmoen. 

Boligtomtene varierer fra 2.000 til 7.400 kvadratmeter, mens næringstomtene er fra 1.400 til 5.600 kvadratmeter.