• UTVALGTE KULTURLANDSKAP: Posåsen på Åsnes Finnskog er en av flere områder i vårt distrikt som er utvalgt av Fylkesmannen til «Utvalgt kulturlandskap i jordbruket».

Helgøya i Ringsaker og Finnebosetting på Finnskogen har nå fått status som «Utvalgt kulturlandskap i jordbruket». Områdene har store biologiske og kulturhistoriske verdier og oppfyller kriteriene for utvelgelse på en svært god måte.

Landbruks- og matdepartementet og Klima- og miljødepartementet har sammen valgt ut 14 nye områder som får denne statusen. Fra før har vi ett utvalgt kulturlandskap i Hedmark: seterdalene i Vangrøftdalen og Kjurrudalen i Os kommune, og det er nå til sammen 46 utvalgte områder i Norge. Begrunnelsen for at akkurat disse områdene er valgt ut er at de har store biologiske og kulturhistoriske verdier samt at driverne i områdene ønsker å opprettholde drifta og ta vare på verdiene gjennom skjøtsel og vedlikehold. Det er etablert en egen tilskuddsordning for å gi økonomisk støtte til grunneiere og andre som aktivt tar vare på kulturlandskapsverdiene i disse særlig verdifulle områdene. Områdene skal ikke vernes, men tas vare på gjennom fortsatt aktiv jordbruksdrift og skjøtsel og vedlikehold av de spesielle verdiene som gjør at de er valgt ut. Det er etablert en egen tilskuddsordning som skal hjelpe grunneierne å ivareta verdiene i områdene.

Finnebosettingene vil starte opp fra 2019. Grunneierne innenfor de seks kjerneområdene på Finnskogen er informert, og Fylkesmannen i Hedmark vil i 2018 sammen med grunneierne og de fire kommunene jobbe videre med planlegging av gode tiltak i disse områdene.

Finnebosetting

Grenseområdet i østre deler av Hedmark og nordre Värmland kalles for Finnskogen, og har navn etter finske innvandrere. Skogfinnene bosatte seg på de stedene som var best med tanke på klima og vekstforhold. Avstandene mellom torpene er ofte stor. Det er på og nær finnetorpene en finner de mest artsrike områdene på Finnskogen. Finnskogen har også en rik immateriell kulturarv i form av skogfinsk språk, person- og stedsnavn, folketro, tradisjoner knyttet til drift og håndverk m.m. Det er vanskelig å finne alle biologiske og kulturhistoriske elementer knyttet til finnebosetting i ett og samme, avgrensete område.

Derfor er tre grender og tre torp valgt ut som kjerneområder som skal representere den skogfinske kulturen, og som er prioritert for tiltak.

Kjerneområdene er:

Gravberget - skoggrend i Søndre Hemberget i Våler kommune

Possåsen - skoggrend langs riksgrensen, Åsnes kommune

Furuberget – torp med to bruk i Åsnes kommune

Hytjanstorpet i Grøsets seterskog i Grue kommune

Jammerdalen - skoggrend vest for Møkeren i Kongsvinger kommune

Abborhøgda - torp i Varaldskogen i Kongsvinger kommune

Kilde: Fylkesmannen i Hedmark