Programmet ble presentert på Orklas fabrikk på Flisa, som fokuseres på økt bruk av lokal bjørk til sin produksjon. Det er fabrikksjef Per Fodnæss fornøyd med:

- Vi har lenge vært på utkikk et lokal bjørkeplank, som vi i dag kjøper fra Sverige. Allerede for et par år siden begynte vi å se etter løsning rundt lokal bjørk, og det har vi nå fått til. De første leveransene er allerede på plass og det ser veldig, veldig bra ut! Det finnes jo mye bjørk i Innlandet, men Sverige har lang tradisjon for bjørkeproduksjon i motsetning til Norge. Vi er veldig glad for at vi nå har en lokal leverandør som kan levere til oss, det er veldig positivt. Det er snakk om 1.200 kubikk i året med ferdig plank, sier Fodnæss. 

Fordeler midler til bygdene 

«Innlandets første felles regionale bygdeutviklingsprogram» er utarbeidet i et bredt samspill mellom Fylkesmannen, fylkeskommunene, Innovasjon Norge, bondelagene, bonde- og småbrukarlagene og skogeierorganisasjonene i Innlandet, som også har utgjort styringsgruppa. 

- Kort fortalt er dette et program som fordeler midler til bygdene i Innlandet, både når det gjelder rene investeringsmidler og miljømidler til landbruket, og det gjelder også en del skogmidler. Programmet består egentlig av tre delprogrammer: regionalt næringsprogram som går på lager til potet, fjøsbygging og slike ting. Regionalt miljøprogram som går på produksjonstillegg, miljøtilskudd og SMIL-midler. Det siste er regionalt skog- og klimaprogram, som i første rekke omfatter skogsbilveger som er kjempeviktig her i området og skogbruksplanlegging, forteller Kjell Joar Rogstad hos Fylkesmannen. 

Landbruket utgjør mer enn 10 prosent av kommunenes samlede verdiskapning i 28 av Innlandets 48 kommuner (blant annet Åsnes), og over 20 prosent for åtte av kommunene (blant annet Våler og Grue).

Nøkkeltall for Innlandet

Ressursgrunnlaget: 

  • 20 prosent av landets produktive jordbruksareal (ca 2 mill daa)
  • 30 prosent av landets produktive skogareal
  • 40 prosent av den årlige avvirkningen av skog i Norge

Verdiskapning og sysselsetting: 

  • 10 mrd. kr årlig verdiskapning i nær komplette verdikjeder for jord- og skog, dvs. ca 8 prosent av samlet verdiskapning i regionen
  • Grunnlag for 23.000 arbeidsplasser (13 prosent av samlet sysselsetting)
  • Grønn kunnskapsproduksjon på alle nivå (7 landbruksfaglige læresteder)
  • Norges ledende bioøkonomiklynge er i Mjøsregionen 

- Innlandet er landets største landbruksregion med så å si komplette verdigkjeder innen jord- og skogbruk. Vi har grønn kunnskapsproduksjon på alle nivåer, et sterkt veiledningsapparat, landets ledende bioøkonomiklynge og en høy bevissthet om landbruket blant befolkningen og våre politikere. Vi har med andre ord alle forutsetninger for å vårt mål: Innlandet skal ha et bærekraftig og attraktivt landbruk som bidrar til kvalitetsproduksjon, vekst og utvikling i hele fylket, avslutter Rognstad.