• DRIVKRAFT: Trude Vesterås Jensen (fra venstre) og Anette Sveen er drivkreftene bak prosjektet.

Bakgrunnen for at FAU tok opp dette tema, var at noen foreldre hadde sett NRK Supers satsing med filmene «Kroppen min eier jeg». Filmene er om forebygging mot seksuelle overgrep, av Redd Barna med samarbeidspartnere. 

- Vi på Grue Helsestasjon tenkte at dette er så stort og sårbart tema at vi trenger hjelp. Vi trenger god fagkompetanse og fagpersoner vi kan støtte oss på og samarbeide med, og kontaktet da SMISO Elverum. Vi satt og «drodlet litt» om hvordan vi skulle gjøre dette. Bestillingen var i utgangspunktet veldig stor, men vi endte opp med noe enda større. Vi har valgt å ha fokus på hele grunnskolen. Det neste var da å få med skolen også, men de har bare vært positive hele veien. Prosjektet er også forankret i kommunens ledelse med blant annet ordføreren, forklarer Trude Vesterås Jensen, som er helsesykepleier ved Grue Helsestasjon. 

skjer for første gang i Hedmark?

SMISO Elverum har bidratt med mye i prosjektet (SMISO = «senter for incest og seksuelle overgrep»).

- Det er ganske omfattende og det er det som gjør det så spesielt. Det bevilges stadig penger til forebygging av overgrep, men det må finnes skoler, barnehager og kommuner som stiller opp og tar dette på alvor. Det som gjør det spesielt her i Grue kommune, er at hele skolen fra 1. til 10. klasse er med og alle ansatte - alle som en - er med og får et kunnskapsløft. Det leies inn fagpersoner som bidrar med kunnskap og det settes av god tid gjennom skoleåret for å ha ulike temaer om vold og overgrep. Det inviteres jo også til et folkemøte for absolutt alle i kommunen, for å snakke om og sette fokus på dette temaet. Det er mest sannsynlig første gang det skjer i Hedmark i alle fall, så stor kreditt til kommunen og skolen som setter i gang dette prosjektet, forteller Anette Sveen i SMISO Elverum.  

Det er satt av 5 dager til prosjektet og den første dagen er allerede gjennomført. 

- 15. august brukte skolen en hel planleggingsdag til en kompetansehevende fagdag sammen med foredragsholder Siri Søftestad, SMISO Elverum og Grue Helsestasjon. Alle skolens ansatte var invitert, inkludert renholdere og administrativt personell. Det var også representanter fra barneverntjenesten, fra politiet, SLT-koordinator og psykisk helsetjeneste blant annet. Vi har fått veldig mange gode tilbakemeldinger på denne undervisningsdagen, forteller Vesterås Jensen. 

Skolen står 100 prosent bak

Ny rektor på Grue barne- og ungdomsskole, Øystein Hanevik, støtter prosjektet 100 prosent. 

- Det vi på skolen har vært opptatt av, er at når vi har satt i gang dette prosjektet - må vi være i stand til å fange opp eventuell henvendelser i etterkant. Vi kunne ikke gjort dette på egenhånd, det ville vært uforsvarlig da dette er vanskelige temaer. Det er fort gjort å trå feil, det er så ømtålig for alle parter. Dette er jo noe av det viktigste vi tar tak i for barna, sier rektoren. 

Seksuelle overgrep er et vanskelig tema som det er vanskelig å snakke om. 

- Ja, det er et generelt et tabubelagt tema det er vanskelig å snakke om, men å snakke med barn om seksuelle overgrep gjør barn trygge på at vonde hemmeligheter skal deles, at det er viktig og riktig å si fra. Denne kunnskapen gir også barn en bedre forståelse av og respekt for, hverandres grenser. Gjennom planlegging, gjennomføring og etterarbeid bidrar SMISO i dette prosjektet for å sikre dette og styrke ivaretakelsen av barn som eventuelt åpner for vonde hemmeligheter der og da eller i etterkant, sier Sveen fra SMISO. 

- Skal kunne sette grenser

Hele prosjektet handler først og fremst om forebygging av seksuelle overgrep. 

- Det handler om at unger og ungdommer skal kunne sette grenser for seg selv, vite når for eksempel en berøring er god eller dårlig og å kunne stoppe en handling før det skjer. Statistisk sett tar det 17 år fra et overgrep har skjedd, til  det blir varslet om. Hvis vi klarer å få ned denne statistikken, gir det både kort- og langsiktige resultater som raskere bedre helsen til utsatte og i neste runde gir samfunnsøkonomiske gevinster. Dette fordi jo lengre mennesker går med slik hemmeligheter, jo giftig stress lagres i kroppen og gir seg utslag både fysisk og psykisk, sier Sveen.

Nå inviteres det til folkemøte i Kinosalen i Grue, tirsdag 23. oktober klokka 18.00 til 20.00. 

- Alle i kommunen inviteres til et gratis kompetansehevende og dagsaktuelt folkemøte som omhandler forebygging av seksuelle overgrep. Foredragsholder er Øyvind Aschjem fra «Redde små», som er et nettverk som gir sin støtte til arbeidet for å bekjempe vold, overgrep og omsorgssvikt mot barn. Temakvelden er aktuell for alle mennesker som ønsker barn en tryggere barndom uten vold og overgrep. Både vi på Grue helsestasjon og SMISO Elverum deltar også, hvor vi skal presentere prosjektet og hvem vi er og hvilke tilbud vi kan gi, sier Vesterås Jensen. 

Håper prosjektet kan gjennomføres årlig

I løpet av året vil det også være alderstilpasset undervisning og temaer for hvert klassetrinn om tematikken. 

- Hjemmene vil få mer informasjon etter hvert som prosjektet går framover, og tanken er at tematikken skal implementeres i skolen med årlig gjentakelse på utvalgte trinn. Det er mange som har bidratt økonomisk også, både Grue Lions, Grue Sanitetsforening, FAU og SMISO har alle bidratt med økonomisk støtte til prosjektet. Kiwi, Coop Extra, Spar, Baker >Evensen og Skaslien Gjestgiveri bidro alle til fagdagen vi hadde 15. august, avslutter Trude Vesterås Jensen.