Tirsdag 25. juni blir det fellesmøte for formannskapene i Åsnes, Grue og Kongsvinger på Opaker gård. Hvordan bli sterkere sammen? Det er agendaen for møtet.

- Vi ser at kommunene står foran økende utfordringene både i forhold til tjenesteutvikling, tjenesteproduksjon og samfunnsutvikling, innenfor en mer og mer begrenset økonomi. Vi mener økt samarbeid er nøkkelen å skape økt handlingsrom og mener derfor at det er viktig at kommunene drøfter mulighetene for å videreutvikle samarbeidet seg imellom sier ordførerne.

Gode erfaringer

De viser blant annet til erfaringene de har men regional næringsutvikling og hvordan dette samarbeidet har bidratt til vekst.

- Vi tror at vi gjennom samarbeid kan oppnå flere fordeler som kommuner. Gjennom å samarbeide vil vi enklere ta en posisjon i både det nye Innlandet og landet. Vi vil kunne utvikle mer attraktive og utviklende fagmiljøer som gjør det enklere å rekruttere til stillinger som krever spisskompetanse. Gjennom å samarbeide vil vi enklere kunne innrette og rigge oss for å ligge i front med digitale løsninger og moderne infrastruktur. I tillegg vil vi sikre oss større økonomisk handlingsrom ved å samarbeide om løsninger og (deler av) tjenesteproduksjonen. 

- Målet nå er ikke å formalisere noe samarbeid før valget, men legge grunnlaget for en grundig realitetsbehandling etter de nye kommunestyrene er på plass forteller ordførerne.

Tidspunktet for initiativet er heller ikke tilfeldig. Ordførerne forteller at de gjennom kommunestyreperioden har kommunene opplevd en stadig mer presset økonomi. De opplever samtidig et stadig et sterkere press på tjenesten både knyttet til kvalitet, saksbehandlingshastighet, krav til samfunnsutvikling og krav til kompetanse for å kunne levere innenfor alle kommunenes tjenesteområder.

- Vi opplever også en sterkere bevissthet i kommunestyrene nå, enn tidligere i perioden for at det må tas grep. I tillegg har dialogen med ny fylkesmann vært konstruktiv og han har bidratt til å skape en bevissthet om behovet for å ta tak i egen fremtid.

- Ikke kommunesammenslåing

Ordførerne håper at de gjennom denne diskusjonen de legger opp til 25. juni kan legge grunnlaget for en godt forberedt behandling i nye kommunestyremøter allerede første halvår. Samtidig så er de klare på at dette ikke handler om kommunesammenslåing.

- Nei, dette handler om hvordan vi innenfor kommunelovens rammer kan videreutvikle tjenesteutviklingen, tjenesteproduksjonen og samfunnsutviklingen i de tre kommunene gjennom å se på samarbeid og fellesløsninger sier de.

Ordførerne forteller at håper at det blir en god diskusjon om mulighetene vekst, utvikling og fremtidsrettede tjenester gjennom samarbeid.