Det er økt optimisme i arbeidsmarkedet i Hedmark og et stort behov for fagarbeidere. 

– I år svarte 24 prosent av bedriftene at de forventer å øke bemanningen mens bare åtte prosent mente at de vil nedbemanne. Dette indikerer en økt optimisme i fylket vårt og er gode nyheter for jobbsøkere, sier konstituert fylkesdirektør Hans Petter Emilsen i NAV Hedmark.

Gjennom Bedriftsundersøkelsen kan NAV kartlegge behovet for arbeidskraft for de neste 12 månedene. Resultatene gir en god indikasjon på utviklingen i arbeidsmarkedet. 

– De mest positive bedriftene finner vi innen deler av industrien, finansierings- og forsikringsvirksomhet, informasjon og kommunikasjon og bygge- og anleggsvirksomhet. Siden 68 prosent av bedriftene svarte at de vil ha et uendret antall ansatte om et år, er hovedinntrykket likevel at bedriftene i årets undersøkelse regner med stabil sysselsetting fremover, påpeker Emilsen.

Små rekrutteringsproblemer

I årets undersøkelse svarte 12 prosent av bedriftene at de hadde hatt rekrutteringsproblemer.

– Dette er bedrifter som oppgir at de i løpet av de siste tre månedene ikke har lyktes i å rekruttere arbeidskraft, eller at de har ansatt noen med lavere eller annen formell kompetanse enn den de søkte etter. Av disse oppgir ni av ti bedrifter at de ikke har fått ansatt noen, mens én av ti har ansatt personer med lavere eller annen formell kompetanse enn den de hadde behov for. De fleste av bedriftene som hadde rekrutteringsproblemer, oppgav at årsaken var ingen eller for få kvalifiserte søkere, sier Emilsen.

Stor mangel på kvalifisert arbeidskraft

De bedriftene som har rekrutteringsproblemer som skyldes ingen eller for få kvalifiserte søkere, blir også bedt om å oppgi innen hvilke yrker de ikke har fått rekruttert personer og hvor mange personer det dreier seg om.

– I Hedmark er den totale mangelen på kvalifisert arbeidskraft beregnet til 1 550 personer, mot 625 personer i fjor. Det er størst mangel på tømrere og snekkere, sykepleiere og helsefagarbeidere. I tillegg er det behov for anleggsmaskinførere og flere andre typer fagarbeidere innen bygg og anlegg. Årets resultater viser at trenden fra tidligere år har forsterket seg, sier Emilsen.

Hedmark i et nasjonalt perspektiv

For landet sett under ett, viser årets bedriftsundersøkelse at det er like stor optimisme blant bedriftene i år som i fjor. Hedmark ligger i år noe over landsgjennomsnittet.

– Selv om det er økt optimisme i arbeidsmarkedet i Hedmark, viser også årets undersøkelse at Hedmark er blant fylkene hvor lavest andel bedrifter oppgir at de har problemer med å få ansatt kvalifisert arbeidskraft. Dette kan være en indikasjon på at næringslivet i fylket er preget av manglende vekst, innovasjon og nyetableringer, men det kan også bety at det er relativt god balanse mellom tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft i markedet, avslutter Emilsen.