• ULVEVALPER: Bildet er tatt tidligere i vår i Slettåsreviret (Foto: SNO).

Statens naturoppsyn har sikret skitprøver fra området, men det er fortsatt usikkert om prøvene kommer fra valpene og om de er gode nok til at Rovdata kan gjennomføre en DNA-analyse.

– Svar på opphavet får vi først når Rovdata får analysert DNA fra valpene, sier Lars Olav Lund, fungerende seksjonsleder i Statens naturoppsyn.

Det har vært registrert ulv i Kynnareviret hvert år siden vinteren 2004/2005. Det ble registrert valpekull i reviret 2008/2009 til 2010/2011, da tispa gikk sammen med en immigrert finsk-russisk hannulv. Året etterpå tok en ny hann over, og denne har gått sammen med tispa siden. Siden vinteren 2010/2011 har det ikke blitt registrert valpekull i reviret. Ei ny tispe ble registrert i reviret i 2015/2016, men det har ikke blitt påvist noe nytt kull før nå.

ulvekull født 2016

Rovdata publiserte 1. juni statusrapport med oversikt over ulvekull født i 2016. Kull født i 2017 vil først inngå i statusrapporten Rovdata publiserer neste år. Fra før er det kjent at det har kommet valpekull i Slettåsreviret og Osdalreviret i 2017.

Ulvestammen blir kontinuerlig registrert og kartlagt ved å spore på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår og ekskrementer samlet inn i felt. Overvåkingen inngår i det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt som ledes av Rovdata. Statens naturoppsyn (SNO) leder feltarbeidet på overvåkingen av ulv i Norge. Høgskolen i Innlandet er underleverandør til feltarbeidet.

Alle ulveobservasjoner og innsamlede skitprøver fra ulv meldes eller leveres til en lokal rovviltkontakt i SNO. Ulveobservasjoner kan også meldes inn via det felles skandinaviske rapportsystemet Skandobs.

flere ulver i norge

Det er under vinterens overvåking av ulv påvist 105-112 individer innenfor landets grenser, og det er en økning på cirka 19 prosent fra i fjor. Det er påvist færre helnorske ulver og flere ulver i grenserevir, viser status fra Rovdata.

– Det ble påvist 54-56 ulver med helnorsk tilhold og 51-56 ulver i grenserevir vinteren 2016-2017. Til sammen 105-112 ulver på norsk areal er en øking på totalt 13-19 ulver, eller cirka 19 prosent, fra 90-93 ulver i fjor vinter. De fleste ulvene i landet er påvist innenfor ulvesonen, og særlig i Hedmark fylke, forteller Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

11 av ulvene i Norge er registrert døde i løpet av registreringssesongen.

Det er i vinter dokumentert 43 valpekull født i Skandinavia i 2016, hvorav 32 kull i helsvenske revir, fire i helnorske revir og sju i revir på tvers av riksgrensen mellom Sverige og Norge.

nasjonalt bestandsmål

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål for hvor mange valpekull av ulv som skal fødes i Norge og grenserevir hvert år. Målet er på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger), hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Videre vil ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

– Etter fordeling av kull i grenserevir med halvparten i hvert land ble det registrert totalt 7,5 kull i Norge og 35,5 kull i Sverige.  Av de 7,5 kullene i Norge ble fire påvist i helnorske revir, helt eller delvis innenfor norsk ulvesone, forklarer Kindberg.

Det er påvist født valpekull i 2016 i de helnorske revirene Aurskog, Letjenna, Julussa og Osdalen, samt i grenserevirene Slettås, Varåa, Juvberget, Skugghöjden, Magnor, Skillingsmark og Elgklinten.