Samle kreftene

Åsnes kommune har gjennom lenger tid jobbet med å se på organisering av sitt nærings- og utviklingsarbeid. En egen arbeidsgruppe har jobbet fram et forslag til organisering. Gruppen har bestått av representanter fra Kommunestyret og administrasjonen.

- Helhetlig jobbing, bedre samhandling og ressursbruk er nøkkelmotivene for nå å ta nye grep, sier rådmann Stein Halvorsen.

I første omgang blir dette et treårig prosjekt. Kommunen har fått tilsagn på midler fra Hedmark fylkeskommunen i dette arbeidet. Det har vært en tett dialog mellom Åsnes kommune og Solør Næringshage AS i forhold hvordan man fortsatt kan få tilgang på det virkemiddelapparatet, som en næringshage har.

- Næringshagen er vurdert til fortsatt å ha en god «standing», derfor er det viktig at selskapet kan bli med inn i en ny organisering, men da eventuelt helt og fullt på kommunale hender, samstemmer rådmannen og ordfører i Åsnes, Ørjan Bue.

Foreslår salg av aksjer

Den økonomiske situasjonen har som tidligere kjent vært utfordrende for Solør Næringshage AS, etter at SIVA i 2016 vedtok å fjerne programaktiviteten hos næringshagen. 
Solør Næringshage klarte likevel å ende opp med et positivt driftsresultat i 2018, men den økonomiske situasjonen i næringshagen har ytterligere blitt presset av ulike grunner. Styret i Solør Næringshage foreslår derfor nå at eiere av næringshagen selger alle aksjene til Åsnes kommune, slik at kommunen og næringslivet i Åsnes fortsatt vil ha tilgang til de statlige næringsutviklingsverktøyene som tilknytningen til det nasjonale næringshagenettverket gir.

- Styret i Solør Næringshage mener at næringshagen er en viktig aktør for næringsutvikling i Åsnes og Solør, og vi er opptatt av å finne gode løsninger for framtida, sier styreleder Gunnar A. Gundersen.

Næringshagens rolle i dag er blant annet å bidra til å gi næring til nyetablerere, tilby utviklingshjelp til eksisterende næringsliv, tilgjengeliggjøre kompetanse i Solør, og ikke minst har også næringshagen tradisjonelt sørget for nettverksarenaer for næringslivet i Solør. Solør Næringshage har i dag avtale med Sør-Hedmark Næringshage, som gir muligheter for bedrifter i Solør å få utviklingshjelp gjennom SIVA-systemet, såkalt målbedrift. Det betyr i praksis at bedriftene betaler en mindre egenandel, som utløser statlig støtte for utviklingsarbeidet.

Daglig leder i Solør Næringshage, Anette Strand Sletmoen, påpeker at tilknytningen til det landsdekkende næringshagesystemet er en svært viktig kompetanse og nettverksarena for næringsutviklingsarbeid.

God løsning for Åsnes kommune og Solør Næringshage AS

Rådmannen og ordfører i Åsnes ser et stort behov for i større grad å samle kreftene i kommunen når det gjelder næringsutviklingsarbeidet. Rådmannen vil derfor innstille på en løsning som sørger for dette, samtidig som den sikrer at næringslivet i Åsnes fortsatt skal ha tilgang på det statlige virkemiddelapparatet gjennom næringshagenettverk og SIVA-systemet.

- Åsnes kommune ønsker økt fokus på samskaping. Dette vil sikres gjennom den måten det foreslås å organisere seg på, hvordan man ønsker å jobbe og samle kreftene på, samstemmer rådmann Stein Halvorsen og ordfører i Åsnes, Ørjan Bue.

- Styret i Solør Næringshage mener at dette er en løsning som gir Åsnes og Solør et framtidsrettet nærings- og utviklingsarbeid, sier styreleder i Solør Næringshage, Gunnar A. Gundersen.

Rådmannen innstiller derfor på at Solør Næringshage skal bli en integrert del av nærings- og utviklingsapparatet i Åsnes kommune i ny organisering.

- Solør blir fattigere uten næringshagetilknytning, mener både ordfører, rådmann og styreleder i Solør Næringshage.

Løsningen må godkjennes i både kommunestyret og generalforsamlingen til næringshagen, før den eventuelt trår i kraft fra august 2019.