Det har vært stor nedgang i sykefraværet for både kvinner og menn. Sykefraværet i 2. kvartal i 2018 var også lavere enn i 2. kvartal i 2017 i alle aldersgrupper så nær som i aldersgruppen 20-24 år.

Lavest sykefravær i Tolga

I 2. kvartal i 2018 var det nedgang i 16 av de 22 kommunene i Hedmark. Det var Tolga som hadde lavest sykefravær med 3,4 prosent. Engerdal hadde høyest sykefravær med 6,7 prosent.  

– Alle de fem store kommunene våre hadde nedgang i sykefraværet sammenlignet med 2. kvartal i 2017. Av disse var nedgangen størst i Kongsvinger og Elverum. Her gikk sykefraværet ned med over 10 prosent. Etter flere kvartaler med til dels betydelig økning i sykefraværet i fylket, håper vi at utviklingen nå har snudd, sier konstituert fylkesdirektør Hans Petter Emilsen.

Lavere sykefravær innen nesten alle næringer

Det var lavere sykefravær innen nesten alle næringene i Hedmark sammenlignet med samme kvartal i 2017. Bare to næringer hadde høyere sykefravær enn i fjor. Lavest sykefravær var det innen informasjon og kommunikasjon   og faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting med henholdsvis 2,8 og 3,0 prosent.

– Både i landet som helhet og i Hedmark er det tradisjonelt sett klart høyest sykefravær innen helse- og sosialtjenester. Sykefraværet innen denne næringen var nå på omtrent samme nivå i Hedmark som i landet. Sammenlignet med 2. kvartal i fjor var imidlertid nedgangen større i vårt fylke enn i landet, sier Emilsen.

Hedmark hadde størst andel graderte sykefraværstilfeller

I Hedmark var 31,2 prosent av de legemeldte sykefraværstilfellene i 2. kvartal 2018 graderte sykmeldinger. Det var høyest i landet, der andelen var på 26,7 prosent. Vi hadde dessuten en økning i forhold til på samme tid i fjor.

– Bruken av graderte sykmeldinger har i flere år vært stor i fylket vårt. Andelen graderte sykefraværstilfeller og lengden på sykefraværstilfellene må imidlertid ses i sammenheng. I Hedmark er den gjennomsnittlige varigheten av sykefraværstilfellene blant de høyeste i landet. Fylkets demografi, næringsliv og arbeidsmarked er også faktorer som kan påvirke det totale sykefraværet, avslutter Emilsen.

Tallene for Solør-kommunene i 2. kvartal: 

2. kvartal 2014 2015 2016 2017 2018 Endrings-prosent

Grue        5,9    5,8    5,8    6,3   5,4    -13,0

Åsnes      6,2    5,6    6,0    7,2   6,0    -15,9

Våler       6,5    5,5    6,6    6,4   6,6    +2,7