Direktoratet har avgrenset seg til å vurdere status og forventet utvikling for ulvebestanden i region 4 og 5, og sannsynligheten for at det nasjonalt fastsatte bestandsmålet i regionen er oppfylt etter at neste års valpekull er født.

Rovviltnemndene for region 4 og 5 har vedtatt en kvote for lisensfelling av inntil 36 ulver i 2017-2018. Kvoten er satt til 24 individer innenfor de tre etablerte revirene i Julussa, Osdalen og Slettås i Hedmark. To av disse ligger delvis utenfor ulvesonen, og formålet er å ta ut samtlige ulver i de tre revirene. Nemndene har også åpnet for felling av 12 individer i de delene av regionene som ligger utenfor ulvesonen, samt områdene Julussa- og Osdalsflokken benytter.

Endelig avgjørelse fra departementet

En rekke organisasjoner har klaget på vedtakene, uten av nemndene har funnet grunnlag for å gjøre dem om. Saken er sendt til Klima- og miljødepartementet (KLD) for endelig avgjørelse, og departementet har bedt Miljødirektoratet om en faglig tilrådning i saken.

Bestandsmålet for ulv er på fire til seks ungekull, og tre av dem skal være helnorske. Også kull utenfor ulvesonen regnes med i bestandsmålet. Det er likevel et viktig prinsipp at bestandsmålet for ulv skal oppnås innenfor ulvesonen. Miljødirektoratet vurderer at kvoten som er vedtatt for lisensfelling utenfor ulvesonen og etablerte revir i region 4 og 5 ikke er til hinder for å nå bestandsmålet etter fellingsperioden.

Usikre på om målet nås

– Ulvene i revirene nemndene foreslår å ta ut er blant de som reproduserer seg mest stabilt i Norge. Vi er usikre på om bestandsmålet for neste år oppnås om vedtaket om å felle ulvene i samtlige av de tre revirene iverksettes, og vi anbefaler derfor å redusere kvoten med ett revir, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

I fjor høst anslo Miljødirektoratet at potensialet for nye valpekull vinteren 2016-2017 var elleve helnorske kull og fem kull i grenserevir. Det faktiske antallet ble fire helnorske kull og sju kull i grenserevir. Siden grenserevir regnes med faktor 0,5, tilsvarer det en bestandsstatus på 9,5 valpekull istedenfor 13,5 kull som var forventet ut fra potensialet.

– Dette understreker hvor stor betydning tilfeldige variasjoner i reproduksjon, overlevelse og bruk av områder kan ha for ulvebestanden, sier Hambro.

Innavl og illegal jakt

Det nye bestandsmålet for ulv i Norge på fire til seks årlige ungekull, hvor tre skal være helnorske ble vedtatt av Stortinget i juni 2016. Ulvebestanden har utfordringer knyttet til innavl og illegal jakt, og Miljødirektoratet vurderer at den i dagens situasjon bør forvaltes slik at antall kull er i øvre del av målet.    

Vet mer om revirene i november

Miljødirektoratet har basert tilrådningen på rapporten Bestandsovervåking av ulv vinteren 2016-2017, komplettert med registrerte ulvevalper etter at overvåkingsperioden ble avsluttet 31. mars. Neste overvåkingsperiode starter 1. oktober, og i november kan direktoratet ha ny informasjon for enkelte av revirene. Direktoratet anbefaler at departementet tar denne kunnskapen med i vurderingen, før endelig vedtak fattes om lisensfelling innenfor ulvesonen. 

Kilde: Miljødirektoratet