Klima- og miljødepartementet fattet den 25. september vedtak i klagesak om lisensfelling av ulv utenfor etablerte revirer i Akershus og Hedmark 2017-2018. Departementet opprettholdt nemndenes vedtak om en kvote på 12 dyr. Av denne kvoten har det så langt blitt felt 5 dyr. WWF har stevnet Staten for å få kjent vedtaket ugyldig, og har også krevd midlertidig stans i lisensfellinga fram til saken er avgjort i retten. Oslo tingrett ga den 21. november midlertidig forføyning om stans i lisensjakta på ulv i Hedmark og Akershus. 

- Dette er skuffende og overraskende, sier generalsekretær i NJFF, Espen Søilen.

saksbehandlingsfeil

Kjennelsen til Oslo Tingrett viser at departementet både har gjort en saksbehandlingsfeil og en rettsanvendelsesfeil når vedtaket ble behandlet. Nå må departementet ta saken opp til ny behandling. Samtidig må vedtak om lisensfelling innenfor sonen gjøre i tråd med rettens påpekninger.​​

- Dagens stopp av ulvejakta med oppsettende virkning er uheldig. Departementet må nå raskest mulig rette opp saksbehandlingsfeil og få jakten i gang igjen! Jegerne ser at ulvebestanden er i sterk vekst og forvaltning er påkrevd, sier NJFF-Hedmarks leder Knut Arne Gjems.

Norges Skogeierforbund mener at kjennelsen fra Oslo tingrett rokker ved fundamentet i norsk rovviltforvaltning.

- Det er svært overraskende at Oslo tingrett her har gjort en vurdering av oppfyllelsen av bevaringsmålet i naturmangfoldloven som går på tvers av lovforarbeidene, tilrådning fra fagmyndigheten Miljødirektoratet og ansvarlig myndighet Klima- og miljødepartementet, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

– Kjennelsen fra Oslo tingrett rokker ved fundamentet i norsk rovviltforvaltning. Dersom den blir stående og vi ikke får gjennomført den planlagte lisensjakten i vinter vil konfliktnivået kunne øke dramatisk, sier Lahnstein.