Oppsummeringen av workshopen er nå klar og konklusjonen ble at det kom mange viktige innspill som tas med i strategisk næringsplan eller dennes handlingsplan. 

Kvelden startet med at leder i næring og miljøutvalget John Holen ønsket velkommen, før teknisk sjef Otto Langmoen ga en orientering om situasjonen i Åsnes kommune når det gjelder demografi, arbeidskraftsutvikling og arbeidskraft pr. bransje. Landbrukssjef Anne Kristine Rossebø orienterte deretter om status og utvikling i landbruket i Åsnes kommune. 

Prosessleder for workshopen var rådgiver Per Ove Væråmoen, som loset deltakerne gjennom kveldens oppgaver. 

Tema som ble diskutert: 

 • Kulturopplevelser, kultur og næring, reiseliv
 • Landbruk (jord og skog) inkludert kommuneskogen
 • Bolyst og tilflytting, sentrumsutvikling
 • Infrastruktur, veg, bane, mobil, bredbånd
 • Nyetableringer, entreprenørskap, gründere
 • Handel, service og tjenesteyting

Det kom mange forslag til hvert tema og her er et lite utvalg av det som kom inn.

Kulturopplevelser, kultur og næring, reiseliv: 

 • Hjemmesidene til Åsnes kommune må bli bedre. Dette må løses av Åsnes kommune
 • Kommunikasjon & markedsføring overfor innbyggere/nye innbyggere/turister
 • Presentere en levende og positiv kommune
 • Reiseliv – hvordan få presentere et samlet tilbud, bl.a. felles plattform
 • Digitale informasjonssentraler spredt på butikker, overalt i Åsnes

Landbruk (jord og skog) inkludert kommuneskogen:

 • Bedre samarbeid handelsstand-reiseliv/arrangementer
 • Solørmart`n bør samarbeide med landbruksnæringa ved å invitere de inn
 • Høstfest- bondens grøde. Bondens marked
 • Rovvilt/storviltlinje på Sønsterud

Bolyst og tilflytting, sentrumsutvikling:

 • «Akademisk» tilbud på Solør vgs
 • Skolestruktur
 • Solør som kommune
 • Bredbånd, fiber
 • Pro-aktiv markedsføring, gjerne kreativ og litt vill (Lucky Næroset)

Infrastruktur, veg, bane, mobil, bredbånd:

 • Bedre bredbånd, er et grunnleggende behov, «alt» er avhengig av bredbånd/fiber
 • Mobil dekning på skogen, viktig for bedrifter, hytteeiere, sikkerhet. Min 4G
 • Det offentlige må sørge for infrastruktur
 • El-nettet er dette godt nok? Nok strøm til næring. Hyttefelt
 • Persontog på Solørbanen

Nyetableringer, entreprenørskap, gründere:

 • Lokal næringshage. Samle ressurser, tydeliggjøre oppgaver og mandat
 • Næringspilsen, nettverk B2B-nettverk
 • Miljø for gründere, lokaler, «Kontorhotell»
 • Kommunalt næringseiendomsselskap
 • «Skog- og skrogteknologi-klynge» i Solør. FOU. Lokal treforedling
 • Ungt entreprenørskap i skolen, ungdomsskole og VGS

Handel, service og tjenesteyting:

 • Overnatting
 • AIRBNB (søk 18 tilbud)
 • Markedsføring. Skilt, ny teknologi
 • Tilrettelegging eks. pakker
 • Samordning => stort behov

Veien videre blir nå at innspillene fra workshopen vurderes inn i enten den strategiske næringsplanen eller som tiltak i handlingsplanen til den strategiske planen. 

- Vi foredler innspillene til et diskusjonsgrunnlag som skal brukes i felles arbeidsmøte(r) på nyåret 2018. Til disse møtene vil vi invitere et bredt spekter av aktører innen næringsliv, offentlige virksomheter og samfunnsliv. Slik mener vi at vi får reelt grunnlag for å sette ambisiøse, men realistiske må for hvordan vi skal oppnå framtidig vekst i kommunen, forteller Nils Lindeberg i Åsnes kommune.