Bakgrunnen for saken er at Austri Kjølberget DA ble innvilget dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for å etablere vindkraftverk i Kjølberget i Våler kommune. Dispensasjonen gjaldt til 11.05.2019 og ville falle bort dersom tiltaket ikke var igangsatt før denne datoen. Kommunestyret i Våler kommune besluttet i kommunestyremøte den 27.05.2019 at dispensasjonen var gjeldende fordi Austri Kjølberget DA hadde satt i gang tiltak i området.  

«La Naturen Leve» påklaget denne avgjørelsen til Fylkesmannen den 29.05.19.

Klagen åpnet for flere juridiske vurderinger. Bakgrunn for Fylkesmannens konklusjon er:

«Austri Kjølberget DA er gitt konsesjon etter energiloven. Spørsmålet om hvorvidt det kan bygges vindkraftverk er således allerede avgjort. 

Saken som er påklaget gjelder spørsmålet om en innvilget dispensasjon etter plan- og bygningsloven fortsatt er gyldig. Denne vurderingen er ikke et enkeltvedtak, men en prosessuell avgjørelse  som ikke kan påklages.

Fylkesmannen har også vurdert om saken kan tas opp til lovlighetskontroll etter kommuneloven § 59. Det er kun endelige avgjørelser som kan lovligkontrolleres. Kommunestyrets beslutning i denne saken kan derfor ikke tas opp til lovlighetskontroll.

Etter en helhetsvurdering har Fylkesmannen heller ikke funnet grunnlag for å overprøve beslutningen etter forvaltningsloven § 35.

Klagen fra La Naturen Leve er etter dette ikke tatt opp til behandling.»

Beliggenhet

Kjølberget vindkraftverk er planlagt ca. 10 km sør for Midtskogsberget (Rv 25/Fv. 208) i Våler kommune, på kommunegrensen til Trysil. Til Elverum i vest og Våler sentrum i sør er det ca. 40 km i luftlinje, mens det er vel 30 km til Innbygda, som er kommunesenteret i Trysil, i nord. Nærmeste boligbebyggelse ligger i Storsvea og Rysjølia i Trysil kommune og ved Håberget i Elverum – alle 4-5 km fra planområdet. Det ligger også noen hus ca. 2 km fra Buberget i Våler kommune. Disse husene ligger på svensk side av riksgrensen.

Planområdet

Det er åsryggen Kjølberget (705 moh.), Bråtåsæterberget (643 moh.) og Bruberget (647 moh) som utgjør selve planområdet for vindkraftverket. Området ligger hovedsakelig 600 – 700 moh, og er et kupert skoglandskap. Vegetasjonen består av tett blåbærgranskog, som delvis er hogstpreget. Det er også betydelige områder med gammel skog i området. Den tette vegetasjonen gir svært begrenset utsikt. Det er en rekke myrområder, både i og rundt planområdet, blant annet Kjølbergmyra. En kraftledning krysser denne myra, og området er også preget av et omfattende skogsbilveinett. Området har spredt koie- og seterbebyggelse. Finnskogleden går over Kjølberget.  Planområdet ligger i de gamle Borregaardskogene, og eies i dag av Statskog SF. Området benyttes til skogsdrift, jakt på elg og rådyr i tillegg til småviltjakt.

Kilde: Fylkesmannen.no og Austri vind.