Hedmark og vår naboregion Värmland samarbeider i prosjektet og skal undersøke mulighetene for grenseoverskridende bredbånd over en landegrense. I dette tilfellet også over grensen mellom et EU-medlemsland og et ikke-medlemsland.

CORA er et prosjekt som handler om digital infrastruktur i tynt befolkede og rurale områder. Prosjektet jobber med to problemstillinger, hvordan forbedre den digitale infrastrukturen i tynt befolkede områder og hvordan forbedre den digitale kompetansen i tynt befolkede områder.

via det svenske stamnettet

En sentral del for Hedmark blir gjennomføring av en pilot som skal undersøke mulighetene for å utnytte at det bygges ut bredbånd og stamnett på svensk side frem til den norske grensen. Målet er at næringsliv og innbyggere i spredtbygde områder i kommunene Grue, Kongsvinger og Eidskog får tilgang til bredbånd gjennom å kople på et aksessnett på det svenske stamnettet.

Disse kommunene trenger i høyeste grad fiber. Grue har bare 6 prosent dekning på hastigheten 50.0. Noe bedre er det i Kongsvinger og Eidskog der 46 prosent har fibertilbud i Eidskog og 8 prosent i Kongsvinger (i følge dekningsundersøkelsen til Analysys Mason).

Gjennom pilotprosjektet utvikles en metode for hvordan norske og svenske aktører kan samarbeide for å øke tilgjengeligheten til bredbånd i spredtbygde strøk langs grensen.

fylkeskommunen er prosjektkoordinator

Hedmark fylkeskommune er regional prosjektkoordinator og har som oppgave å mobilisere og ha dialog med sentrale samarbeidspartnere, gjennomføre kompetansetiltak, utrede lovverk og regler og jobbe med spredning av resultater.

CORA er et Interreg Nordsjø-prosjekt og aktivitetene og piloten i prosjektet delfinansieres av EU-midler og norske statlige EU-midler. Sammen med Hedmark og Värmland består CORA av et partnerskap med totalt 18 partnere fra 7 land.

Kilde: Telecom Revy