- Vi er selvfølgelig fornøyde! Vi fikk beskjeden i dag, sier rådmann Geir Kvisten. 

Kommunestyret behandla regnskapet for 2016, 19. juni i år. Regnskapet er avlagt med et regnskapsmessig mindreforbruk på snaut 0,2 millioner kroner etter at tidligere års merforbruk er dekket inn med vel 9,8 millioner kroner. Dette betyr at kommunen har dekket sine underskudd fullt ut.

Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK) er et register over kommuner som må ha godkjennelse fra det statlige Kommunal- og regionaldepartementet for å kunne inngå langsiktige leieavtaler eller ta opp lån.

Kvisten begynte i jobben som rådmann for noen uker siden, og har derfor ikke vært særlig delaktig i prosessen som har tatt flere år. Han berømmer den tidligere rådmannen, alle lederne i kommunen og kommunestyret for en god jobb med å omorganisere og redusere kostnader. 

- Det er ikke umulig at det blir ei ROBEK-kake, ler Kvisten.