Olje- og energidepartementet ga i brev av 9. februar 2017 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å lede et arbeid med å lage forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Denne er nå på høring, og skal behandles i fylkestinget.

i strid med nasjonale føringer

Fylkesrådet er tydelige i sin anbefaling til vedtak for fylkestinget.

- Vi har tatt vår del av ansvaret for vindkraftutbygging med det som allerede er gitt konsesjoner til. Hedmark vedtok i 2013 regionale føringene for vindkraft.  Fylkesrådet mener at det foreslåtte området vil være i strid med fylkestingets vedtatte føringer i på alle vesentlige punkter, sier Adolfsen.

Videre påpeker fylkesrådet at kommunene egne synspunkter må legges til grunn fremover:

- Det er tross at det slik at kommunene får i liten grad nytte av det etableres vindkraftverk, men bærer alle ulempene. Derfor er det viktig at fellesinteresser i lokal-samfunnet må tillegges størst vekt, skriver Fylkesrådet i en pressemelding. 

Truer naturgitte og kulturskapte verdier

Et av områdene som NVE peker på som aktuelle for vindkraft ligger nord i Hedmark, nærmere bestemt mellom Tylldalen i vest og Femunden i øst, Sølen landskapsvernområde i sør og Øversjødalen/Hodalen i nord, i kommunene Tolga, Os, Tynset, Engerdal og Rendal.

- Vi mener at det er for lite hensyn til hvilken påvirkning vindkraftanlegg vil ha på naturgitte og kulturskapte verdier i dette område. De negative konsekvensene for nasjonalparker, kulturlandskap, vassdragsvernet, friluftsliv, utøvelse av jakt og fiske og annet utmarksbasert næringsliv er så store at hele området må tas ut av nasjonal ramme for vindkraft, understreker Torp Adolfsen

Hun legger til at særlig når en ser det nye forslaget til område for vindkraft i forhold til Olje- og energidepartementets endelige avslag på konsesjonssøknaden for vindkraftverk på Kvitvola i Engerdal.

- Den gang begrunna de avslaget med at departementet mente at de samlede skader og ulemper var større enn fordelene med etablering av vindkraftverket, og at grunnlaget for å gi konsesjon ikke var til stede. De viste til de store ulempene for landskap og friluftsliv, samt negative virkninger for kulturminner og kulturmiljø og for reiselivsnæringen. Det gjelder også i denne saken, fortsetter Fylkesrådet. 

Kilde: Hedmark Fylkeskommune