Dermed ligger Hedmark litt over landsgjennomsnittet som var på 5,4 prosent. Hedmark har imidlertid over flere år hatt en nedgang i sykefraværet.

- Etter en så lang periode med nedgang er det ikke unaturlig at sykefraværet nå har økt noe, sier fylkesdirektør Bjørn Lien.

Det har vært en økning i sykefraværet for både menn og kvinner. Sykefraværet i 3. kvartal i år var høyere enn i 3. kvartal i fjor innen de fleste aldersgrupper, særlig innen aldersgruppen 25 til 49 år.

Nedgang i sykefraværet i Kongsvinger

Det er som vanlig stor variasjon i sykefraværet i kommunene i fylket vårt. Våler hadde det høyeste sykefraværet med 7,1 prosent, mens Os hadde det laveste med 3,8 prosent. Av de store kommunene er det Kongsvinger som har hatt den beste utviklingen i sykefraværet de senere årene.

Sykefraværet i 3. kvartal 2016 var på 5,6 prosent. Dette er en nedgang på 3,5 prosent sammenlignet med samme kvartal i 2015. Kongsvinger var den eneste av de store kommunene som hadde lavere sykefravær i dette kvartalet enn i samme kvartal i fjor.

- I NAV Kongsvinger har de fortsatt stort fokus på tett oppfølging av sykemeldte, og sykefraværet i kommunen er nå lavere enn gjennomsnittet for fylket, sier Lien.

Økt sykefravær innen de store næringene

Sammenlignet med 3. kvartal i 2015 har det vært en økning i sykefraværet innen alle de store næringene i fylket, som blant annet helse- og sosialtjenester, varehandel, bygge- og anleggsvirksomhet og industri.

- Innen de to sistnevnte næringene var imidlertid sykefraværet lavere i 3. kvartal 2016 enn det historisk sett har pleid å være i dette kvartalet, påpeker Lien.

Det høyeste fraværet finner vi fortsatt innen helse- og sosialtjenester, der det legemeldte sykefraværet i 3. kvartal i år var på 7,7 prosent. Lavest sykefravær var det innen bergverksdrift og utvinning med 3,5 prosent.

Høy andel graderte sykefraværstilfeller

Hedmark har fortsatt en svært høy andel graderte sykefraværstilfeller med 26,6 prosent. Bare Oppland har en noe høyere andel. Hedmark er ett av de fylkene der antall graderte sykefraværstilfeller har økt mest de senere årene.

- Vi ser det som viktig at den sykemeldte opprettholder kontakten med arbeidsplassen sin. Da er gradert sykemelding et fornuftig virkemiddel, avslutter fylkesdirektøren.

På grunn av endringer i datagrunnlaget etter at a-ordningen ble introdusert 1. januar 2015, har ikke NAV kunnet publisere sykefraværsstatistikk siden fjerde kvartal 2014. Dette kvartalet publiserer NAV derfor statistikk for de syv siste kvartalene, melder NAV.