Nærpolitireformen skal gi et mer tilgjengelig og tilstedeværende politi. Som et ledd i dette har politidistriktet fått i oppdrag å utarbeide forslag til endringer i den lokale organiseringa av politistasjoner og lensmannskontor.

I august startet derfor ei arbeidsgruppe jobben med å utarbeide et forslag til ny lokal struktur i Innlandet.

- Denne uka ble deres rapport klar, og den er nå blitt gjort kjent for politimester og øvrige ansatte i Innlandet politidistrikt, opplyser Hanne Stine Kind, kommunikasjonsrådgiver i Innlandet politidistrikt.

AVVIKLER I GRUE OG VÅLER

Arbeidsutvalget foreslår å beholde lensmannskontoret på Flisa. Kontorene i Grue og Våler har vært ubemannet de siste årene, men nå vil utvalget formelt avvikle dem. 

Det foreslås å opprettholde Kongsvinger og Elverum. Enheten i Solør skal organiseres under Kongsvinger politistasjon. 

- Rapporten presenterer flere alternativer til plassering av tjenesteenheter og tjenestesteder i Innlandet politidistrikt. Det er ut fra denne rapporten at politimesteren skal danne sitt forslag som vil bli lagt ut på høring 21. oktober. Før den tid vil han lytte til innspill og vurderinger som kommer fra utvidet styringsgruppe hvor kommunene er representert, skriver Kind, i en pressemelding. 

Høringsfristen på politimesterens forslag for kommunene er 2. desember. 

BLIR AVKLART TIL VÅREN

Politimesteren skal innen 15. desember 2016 gi sin tilråding til Politidirektoratet om eventuelle endringer i antall lensmannskontorer og politistasjoner, og plassering av disse. 

Politidirektoratet har beslutningsmyndighet, og beslutter ny lokal struktur for norsk politi tentativt i midten av januar 2017.Kommunene er gitt klageadgang til Justis- og beredskapsdepartementet. Klageperioden er på åtte uker. Politidirektoratet vil med en slik tidsplan ha omlag to uker på å vurdere klagesakene, før de eventuelt oversendes til departementet innen 1. april 2017