«Familiestasjonen» på Åsnes helsestasjon kan man komme til uten avtale.

Det blir åpen dør på helsestasjonen tirsdager klokka 12.30-15.00. Det er drop-in for:

- omsorgspersoner og pårørende til barn/ungdom 0-18 år 

- unge voksne (opp til 23 år)

- Familiestasjonen er et tverretatlig tilbud som skal være lett tilgjengelig. Vi har fokus på familie og utfordringer på ulike områder påvirker alle i familien og familien som helhet. Én ansatt fra helsestasjonen, én fra Psykisk helse- og rustjeneste, én fra barneverntjenesten og én fra NAV utgjør familiestasjonen, forteller Reidun Reikerås i Åsnes kommune. 

- tilbudet skal være tidlig og lett tilgjengelig hjelp

Hensikten er at ulik fagkompetanse er tilgjengelig for råd og veiledning.

- Vi ønsker å bidra slik at utfordringer kan håndteres tidlig. Man kan ha samtale med flere sammen, eller med en ansatt med en konkret ønskelig fagkompetanse, eller familiestasjonen vurderer hvilke fagpersoner som er best egnet i forhold til utfordringen som blir presentert. Tilbudet skal være tidlig og lett tilgjengelig hjelp, som gir bredere tverrfaglig hjelp til familier, og bedre samarbeid mellom ulike tjenester. Et møte på familiestasjonen med råd og veiledning, kan være nok i seg selv, eller man får sortert hvem som kan hjelpe videre. Dette skal være et lavterskeltilbud, sier Reikerås videre. 

Tema kan være et eller flere av disse:

hverdagsproblemersamspill mellom barn/unge og voksne, familierelasjonerforeldrerollen, barneoppdragelse, grensesettingspråkutvikling, adferdpsykisk/fysisk helse og russamliv og foreldresamarbeidungdomslivets utfordringersosiale medier, spill og gamingprioriteringer, sosiale utfordringer og familie-økonomibarn og voksne som pårørende.

- Det journalføres ikke i de ulike tjenestenes dokumentasjon og arkivsystemer etter samtale ved Familiestasjonen, og det blir ikke noen «sak» i en tjeneste uten at man blir henvist og samtykke foreligger til kontakt videre hos en eller flere tjenester. De ansatte ved Familiestasjonen kan verken love, beslutte eller iverksette tiltak etter et møte her, forteller Reikerås. 

åsnesmodellen

Åsnes kommune har hatt et prosjekt på bakgrunn av midler fra Bufdir, hvor de har utarbeidet «Åsnesmodellen».

- Familiestasjon er et av tilbudene i Åsnes kommune for å yte tidlig innsats, slik at barn og unge har en trygg base i vår kommune, med gode utviklingsmuligheter. «Åsnesmodellen» viser ansvar og sammenheng på tre nivåer, og du kan finne diverse nyttig informasjon, råd og veiledning, både som barn/ungdom, foreldre, familie, venn/nabo, trener/fritidsleder, ansatt i møte med barn, og ansatt i møte med voksne/foreldre, forklarer Reikerås. 

- Spire web og design har hjulpet oss med å lage nettsiden hvor modellen er, og kreativ illustrasjon er gjort i samarbeid med Flisa trykkeri. Det er utarbeidet en plan for implementering av modellen, som er vedtatt i kommunestyret. Den skal vi arbeide med fremover de neste 2 årene. I sammenheng med arbeidet med prosjektet, så vi behov for et lett tilgjengelig tverrfaglig tilbud hvor man kan få hjelp tidlig, med fokus på familie, og etablerer altså et nytt tilbud «Familiestasjon» ved helsestasjonen, avslutter Reikerås.