Mandag 18. mars la Klima- og Miljødepartementet ut en nyhetsmelding om utvidet lisensfellingsperiode for ulv utenfor ulvesonen. 

Perioden for lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen har frem til i dag vært:

Fra og med 1. oktober til og med 31. mars.

Denne perioden er nå endret. Ny lisensfellings periode utenfor ulvesonen vil fra mars 2019 være:

Fra og med 1. desember til og med 31. mai.

Endringen vil tre i kraft straks

Allerede for inneværende sesong gjelder den nye lisensfellingsperioden, og det vil dermed være mulig å drive lisensfelling av ulv utenfor ulvesonen der det er kvote som tillater lisensfelling i perioden frem til og med 31. mai 2019.

Endring av lisensfellingsperioden utenfor ulvesonen kommer etter at Klima- og Miljødepartementet hadde forslag til endringer av lisensfellingsperioden ute på høring i 2018, i tillegg til konsultasjoner med Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund angående lengden på lisensfellingsperioden.

Departementet viser til at en utvidet lisensfellingsperiode på våren fører til at man i en lengre periode får muligheten til å drive lisensfelling på sporsnø, dette vil kunne være med på å redusere faren for at det er ulv i områdene når sau slippes på beite. En senere oppstart av lisensfellingen på høsten fører til at man reduserer faren for å skyte genetisk viktige ulver fra Finland og Russland, som gjerne dukker opp om høsten. Et grep som vil kunne være med på å redusere den høye graden av innavl hos den skandinaviske ulvestammen.

Lisensfellingsperioden for ulv innenfor ulvesona er uendret, og vil fortsatt gjelde fra 1. januar til og med 15. februar.

Kilde: Fylkesmannen i Innlandet