Totalt åpnes det for å felle inntil fire bjørner på lisens i 2017, inkludert en kvote på to bjørner satt av rovviltnemnden i Oppland.

Miljødirektoratet kan vedta kvoter for lisensfelling av brunbjørn i alle regioner med bestandsmål for bjørn, hvor målet ikke er nådd. Dette gjelder Hedmark, Midt-Norge, Nordland og Troms og Finnmark.

Bjørnebestanden i Norge er under det nasjonale bestandsmålet og under samtlige regionale bestandsmål. Trenden viser at antall påviste individer av brunbjørn har gått ned siden 2009, og det er ikke blitt påvist færre i denne perioden enn i år. Det til tross for at beregnet antall ungekull har holdt seg relativt stabilt.

Den norske delen av bjørnebestanden som deles med Sverige vil også være påvirket av den nedadgående trenden på svensk side, som følge av stort uttak de siste årene, særlig i grensenære områder.

På grunn av dette åpner Miljødirektoratet kun for lisensfelling på totalt to bjørner i avgrensede områder i Hedmark og Midt-Norge. Lisensfellingsperioden starter mandag 21. august.

Prøver å snu trenden

– Vi har ikke klart å stoppe den negative utviklingen i bjørnebestanden. Derfor ser vi oss nødt til å begrense kvotene og avgrense fellingen til områder hvor bjørn har gjort skade den siste tiden, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Per dags dato foreligger det tre aktive vedtak på skadefelling av bjørn i Norge; ett i Grong/Høylandet og ett i Snåsa i Nord-Trøndelag og ett på Hedmarksvidda i Hedmark.  Så langt i sommer er tre bjørner felt etter at fylkesmennene har vedtatt skadefelling.

I Oppland, hvor det ikke er mål om bestand av brunbjørn, har rovviltnemnden vedtatt en lisensfellingskvote på to bjørner. Den totale kvoten for Norge blir dermed fire bjørner.

Vurderer skader fortløpende

- For å kunne ha håp om å nå bestandsmålet, må vi sette restriktive kvoter. Vi vil fortløpende vurdere ny informasjon om skader som måtte oppstå og om nødvendig utvide kvotene, sier Hambro.

I 2014 vedtok Miljødirektoratet å redusere lisensfellingskvotene i de aktuelle regionene, og fellingskvoten har vært på samme nivå også i 2015 og 2016.  Med fortsatt nedgang i bestanden vurderer direktoratet at det er behov for å redusere kvotene ytterligere. 

- Vi ser ikke at det er rom for å åpne for de kvotene rovviltnemndene foreslår. I år har skadene oppstått i geografisk avgrensede områder, og syv bjørner er allerede felt gjennom skadefelling i år, sier Hambro.      

I Nordland er det ikke påvist skader fra bjørn, og Troms og Finnmark er det kun et fåtall bjørneskader. I Nord-Trøndelag og Hedmark har bjørn gjort skade i noen områder, uten at man har lyktes med skadefellingen.