Kommuneplanens arealdel er en plan som handler om tillatt framtidig arealbruk, og omfatter alt areal innenfor kommunegrensen.

Beskrivelse av planforslaget ligger på Åsnes kommunes hjemmesider. 

Program for informasjonmøte 18. januar klokka 18.00 - 20.00:

  • Innledning av ordfører
  • Presentasjon av planforslag med virkninger
  • Videre prosess i planarbeidet

I henhold til plan- og bygningslovens § 11-14 legges forslag til kommuneplanens arealdel 2018-2029 ut til 1. gangs offentlig ettersyn.

Planområdet omfatter hele kommunen og hensikten med arealplanen er å definere den framtidige overordnede arealbruken i Åsnes kommune for perioden 2018-2029.

I tillegg til plankart består planen av planbeskrivelse, planbestemmelser, retningslinjer og konsekvensutredning. 

Høringsperioden varer fra 18.12.2017 til 05.02.2018.